ISO 27001 SER

Mi smo stručni u postupku identifikacije rizika, postavljanju zvaničnog/dokumentovanog plana rukovođenja rizikom, koji uključuje: analizu procesa rada, stredstava i operacija; primenivši principe poverljivosti, Integriteda i Dostupnosti, implementirajući redovne preglede procedura po ključnim promenama i rasporedom rukovođenja rizikom; protokole za dokumentovanje odluka rukovođenja rizikom, koji obuhvata praćenje i izveštavanje statusa remedijacije.

Asistencija u formiranju relevantnih timova, odgovornog kadra za upravljanje kritičnim kontrolama, upućivanje na postavljeni okvir bezbednosti informacija i sadržaja koji se bazira na smernicama standarda; i pomoć kod uspostavljanja nezavisnog tima za bezbednost informacije, koji uključuje komitet za upravljanje, razvijanje politika koje rešavaju pretnje, incidente, rizike itd.

Za ponudu ili više informacija kontaktirajte nas.